Actele de stare civilă ar putea fi recunoscute în UE fără traducere, legalizare sau apostilare

email
Europe map de 2

Image via Wikipedia

Ministerul Afacerilor Interne a propus un proiect de act normativ vizând aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Conform prevederilor Convenţiei nr.16, se va substitui procedura de traducere, legalizare, supralegalizare şi apostilare a actelor de stare civilă cu una esenţial simplificată, rapidă, avantajoasă atât din punct de vedere temporal, cât şi financiar. Convenţia nr.16 nu exclude aplicarea apostilei conform prevederilor Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, dar oferă posibilitatea eliberării extraselor multilingve care produc efecte juridice pe teritoriul statului străin (domeniul teritorial al Convenţiei), fără a necesita o procedură suplimentară de traducere şi legalizare

Descrierea situaţiei actuale

Libera circulaţie a persoanelor este una dintre cele patru libertăţi fundamentale ale Uniunii Europene, alături de libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor. În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să contribuie, prin iniţiative şi acţiuni strategice, la identificarea de răspunsuri adecvate provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, respectiv extinderea, globalizarea, evoluţiile demografice, criminalitatea transfrontalieră etc.

În urma unui studiu comparativ al legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene în materie de stare civilă, din cadrul proiectului nr. JLS/2006/C4/004, Comisia Europeană a recomandat statelor UE luarea măsurilor legislative în vederea adoptării unor documente de stare civilă, al căror conţinut şi formă să poată fi recunoscute în toate statele membre fără formalităţi suplimentare de legalizare sau de certificare.

Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale Stare Civilă (denumită în continuare CIEC) referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, a fost semnată la Viena la 8 septembrie 1976 de către nouă state membre ale CIEC, în scopul instituirii unui cadru reglementar comun privind eliberarea unor extrase de pe actele de stare civilă destinate utilizării în străinătate şi eliminării condiţiei de legalizare a actelor de stare civilă.

Iniţial, extrasul de pe actele de stare civilă a fost redactat în şapte limbi, însă, odată cu aderarea noilor state la Convenţia nr.16, acesta a fost supus numeroaselor modificări, în sensul extinderii domeniului teritorial (în prezent 21 de state sunt parte la Convenţia nr.16) şi, în consecinţă, lărgirea spectrului de limbi în care urmează a fi redactate extrasele.

În conformitate cu art. 6 al Convenţiei, statele părţi la acest instrument internaţional vor insera în formularele extraselor multilingve traducerile formulelor şi simbolurilor invariabile în limbile oficiale ale noilor state aderente. În consecinţă, aderarea ultimelor state la Convenţie, a condus la redactarea extraselor multilingve într-un număr de 17 limbi.

Schimbări preconizate

Extrasele multilingve eliberate în conformitate strictă cu normele internaţionale urmează să producă efecte juridice pe teritoriul următoarelor state: Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Confederaţia Elveţiană, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Lituania, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Slovenia, Republica Serbia şi Republica Turcia.

Conform prevederilor Convenţiei nr.16, se va substitui procedura de traducere, legalizare, supralegalizare şi apostilare a actelor de stare civilă cu una esenţial
simplificată, rapidă, avantajoasă atât din punct de vedere temporal, cât şi financiar.

Aderarea României la Convenţia nr.16 va facilita circulaţia şi recunoaşterea documentelor de stare civilă româneşti pe teritoriile statelor părţi la Convenţia nr.16, contribuind la eliminarea birocraţiei şi la reducerea falsurilor în actele de stare civilă.

Documentele româneşti de stare civilă prezintă multiple elemente de similitudine cu extrasele multilingve de pe actele de stare civilă, emise de autorităţile statelor părţi la Convenţia nr.16.

De asemenea, se impune precizarea că pentru recunoaşterea internaţională a unor documente oficiale întocmite de către autorităţile statelor, urmează să fie aplicate pe teritoriul României atât prevederile Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele ale Convenţiei CIEC nr.16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă.

Potrivit Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, apostila vizează un spectru larg de acte oficiale emise de autorităţile statale, inclusiv documentele de stare civilă, în timp ce Convenţia nr.16 priveşte doar extrasele multilingve de pe actele de stare civilă.

Convenţia nr.16 nu exclude aplicarea apostilei conform prevederilor Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, dar oferă posibilitatea eliberării extraselor multilingve care produc efecte juridice pe teritoriul statului străin (domeniul teritorial al Convenţiei), fără a necesita o procedură suplimentară de traducere şi legalizare.

În prezent, eliberarea apostilei cu privire la actele administrative oficiale emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale (inclusiv actele de stare civilă) se realizează de către instituţiile prefectului, în baza art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare, în limitele prevăzute de Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 şi potrivit Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr.82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu plata unei taxe aferente, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.570/2002, cu modificările ulterioare, percepută pentru fiecare act pentru care se solicită eliberarea apostilei.

Creşterea calităţii serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă, prin eliberarea extraselor multilingve destinate să servească în străinătate, urmează să conducă la promovarea şi protejarea intereselor cetăţenilor români şi a românilor de pretutindeni, prin simplificarea formalităţilor administrative.

Linkuri utile:

  • Textul expunerii de motive publicat pe site-ul Ministerului de Interne poate fi citit aici (PDF)
  • Textul Convenţiei CIEC nr.  16 poate fi citit aici (PDF)

Popularity: 1%


Votaţi ATR Blog!

Votaţi ATR Blog în competiţia Top 100 Language Professional Blogs 2012!

Vote the Top 100 Language Professional Blogs 2012

Abonaţi-vă la ATR Newsletter!Cele mai populare articole

Cititori online

Răsfoiţi arhivele!

Categorii