Codul deontologic al ATR

Activitatea  de  traduc?tor,  interpret,  terminolog  ?i  revizor  presupune  competen?e  ?i cuno?tin?e specifice, iar practicarea profesiilor implic? obliga?ii ?i responsabilit??i.

Aderând la prezentul cod deontologic, fiecare membru al ATR, traduc?tor, interpret, terminolog sau revizor, î?i ia urm?toarele angajamente:

1.  s?  traduc?  sau  s?  interpreteze  mesajul  original  cu  fidelitate  ?i  cu  respectarea urm?toarelor condi?ii:

a.  s? traduc? exclusiv dintr-o limb? pe care o cunoa?te;

b.  s?  traduc?  exclusiv  într-o  limb?  pe  care  o  cunoa?te  la  nivel  de  limb? matern?;

c.  s? traduc? exclusiv într-un domeniu care îi este familiar;

2.  s? nu accepte s? lucreze în condi?ii care pot afecta negativ calitatea muncii sale;

3.  s? se perfec?ioneze continuu în domeniul lingvistic ?i în domeniul / domeniile sale de  specialitate  ?i  s?  fie  în  permanen??  la  curent  cu  evolu?iile  tehnice  specifice profesiei;

4.  s?  se  asigure  c?  dispune  de  toate  resursele  necesare  pentru  lucrarea  sau serviciile la care se angajeaz?;

5.  s? p?streze confiden?ialitatea tuturor informa?iilor care îi sunt furnizate de client în vederea  sau  în  cursul  exercit?rii  activit??ii  sale  ?i  s?  nu  foloseasc?  informa?iile respective în scop personal;

6.  s? se delimiteze de orice situa?ii în care ar intra în conflicte de interese;

7.  s?  nu  men?ioneze  numele  clientului  ca  referin??  decât  dac?  a  ob?inut  acordul acestuia;

8.  s? nu subcontracteze lucr?ri sau servicii decât dup? ce a ob?inut acordul expres al clientului  ?i  s?  se  asigure  c?  subcontractantul  va  respecta  la  rândul  lui  toate obliga?iile la care s-a angajat fa?? de client;

9.  s? perceap? tarife care s? îi permit? func?ionarea în mod legal ?i un trai decent;

10. s?  coopereze  ?i  s?  ofere  sprijin  celorlal?i  membri  ai  ATR  ?i  s?  aib?  o  conduit? loial? ?i corect? fa?? de colegi ?i fa?? de ATR; s? nu denigreze un coleg în scopul de a ob?ine comenzi.

 

Fi?ier PDFDesc?rca?i Codul deontologic al ATRCodul deontologic al Asocia?iei Traduc?torilor din România (versiune actualizat? cu ultimele modific?ri)

 

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Banner
Banner

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din România a înaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inând observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pân? în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (ĂŽncepere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...