Comitetul pentru traducere ?i interpretare autorizat?

Structura comitetului

Responsabil: Cristiana Cobli?

Raportor:Raluca Fene?an

Viceraportor: Laura C?u

Membri: Anca Greere,Oana Gari-Negu?

Misiune

Comisie permanent? cu obiectul de a analiza, monitoriza ?i promova domeniul traducerilor juridice ?i de a concepe o strategie de optimizare a activit??ii traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i prin mijloacele aflate la dispozi?ia ATR.

Obiective

  • Promovarea statutului juridic al traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
  • Studierea proiectului de directiv? european? privind interpretarea ?i traducerea n mediul judiciar, formularea unei pozi?ii a ATR ?i intensificarea demersurilor pe lng? Ministerul Justi?iei ?i Libert??ilor Cet??ene?ti n vederea adopt?rii ?i implement?rii adecvate a directivei europene;
  • Demersuri pentru tratarea separat? a activit??ilor de interpretare autorizat? ?i traducere autorizat? ?i pentru evaluarea distinct? a traduc?torilor ?i interpre?ilor pe baza competen?elor specifice fiec?rei profesii n vederea autoriz?rii;
  • Elaborarea unui ghid juridico-fiscal pentru activitatea, drepturile ?i obliga?iile traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
  • Elaborarea ?i promovarea unui cod deontologic al traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
  • Studierea procedurilor de autorizare ?i a modului de stabilire a tarifelor din alte ??ri ?i schimburi de experien?? ?i bune practici cu asocia?ii omoloage n scopul optimiz?rii activit??ii traduc?torilor ?i interpre?ilor autoriza?i;
  • Promovarea colabor?rii cu profesioni?ti din domeniul juridic, inclusiv prin intermediul organismelor reprezentative ale acestora;
  • Organizarea ?i participarea la conferin?e, seminarii, ateliere, prezent?ri, ntlniri, webinarii etc.;
  • Elaborarea de termeni ?i condi?ii standard pentru prestarea de servicii de traducere ?i interpretariat de c?tre membrii ATR;
  • Elaborarea unui model de contract standard pentru prestarea de servicii de traducere ?i interpretariat.