Standardul European SR EN 15038

 

SR EN 15038:2006 „Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului”

1. Istoricul standardului SR EN 15038:2006

Formare ATRATR organizeaz? periodic sesiuni de informare pentru traduc?tori pe tema standardului SR EN 15038. Consulta?i programul sesiunilor de formare ATR ?i rezerva?i-v? un loc.

Istoria standardului european pentru servicii de traducere a început în primele luni ale anului 2003, odat? cu transmiterea unei propuneri c?tre CEN (Comité Européen de Normalisation) la ini?iativa EUATC (European Union of Associations of Translation Companies). Organismele de standardizare din ??rile membre CEN au ajuns rapid la concluzia unanim? c? un astfel de standard era necesar. Ca urmare a reac?iilor primite din partea asocia?iilor de traduc?tori din diferite ??ri, comitetul de lucru nou creat a ajuns la concluzia c? viitorul standard trebuie s? se aplice prestatorilor de servicii de traducere (PST) în general, nu numai firmelor de traduceri.

FIT Europe a sus?inut proiectul înc? de la început, încurajând asocia?iile membre s? participe la discu?ii ?i s? înfiin?eze comitete na?ionale pentru a se asigura c? vocea profesioni?tilor în domeniu este auzit? ?i ascultat?.

S-au creat comitete de lucru în mai multe state pentru a analiza textul proiectului pe m?sura elabor?rii lui ?i pentru a formula pozi?ii na?ionale. Într-o serie de întâlniri de lucru la nivel na?ional ?i european s-a ajuns treptat la un consens privind abordarea ?i formularea adecvate pentru noul standard. Textul standardului este inten?ionat neutru ?i concis pentru a permite aplicarea lui într-o larg? diversitate de situa?ii, începând de la proiecte foarte complexe în mai multe limbi, gestionate de firme de traduceri cu mul?i subcontractori, pân? la proiecte singulare, traduse într-o limb? de traduc?tori individuali.

La sfâr?itul anului 2004, proiectul de standard a fost publicat pentru consultare, etap? urmat? de dezbateri finale în cursul anului 2005. În cadrul Conferin?ei ATR din noiembrie 2005, a avut loc prezentarea ?i dezbaterea în plen a proiectului de standard, acesta fiind bine primit de comunitatea profesional? din România. Versiunea final? a standardului a fost publicat? în data de 1 august 2006 sub forma standardului european EN 15038.

Noul standard anuleaz? toate standardele na?ionale anterioare în ??rile membre CEN, printre care se num?r? ?i România. În noiembrie 2006, standardul a fost adoptat în ?ara noastr?, devenind standardul românesc SR EN 15038.

Textul oficial este publicat de CEN în limbile englez?, francez? ?i german?, îns? traducerile oficiale în limbile statelor membre ale CEN devin pe zi ce trece mai numeroase. În septembrie 2007, s-a creat un comitet tehnic na?ional pentru traducerea standardului SR EN 15038 în limba român?. La comitetul tehnic particip? membri ai Asocia?iei Traduc?torilor din România (ATR), ai Asocia?iei Firmelor de Interpretare ?i Traducere (AFIT), reprezentan?i ai câtorva centre universitare importante din România, ai Institutului European din România (IER), precum ?i ai Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorului. Lucr?rile comitetului tehnic se desf??oar? sub patronajul Asocia?iei de Standardizare din România (ASRO), singura institu?ie abilitat? s? produc? traducerea de standarde în România. Traducerea standardului în limba român? asigur? încet??enirea unei terminologii actuale ?i unitare în domeniul traducerilor, precum ?i diseminarea bunelor practici în mediul profesional.

2. Ce este SR EN 15038?

Standardul SR EN 15038 - Servicii de traducere. Condi?ii cerute pentru prestarea serviciului este primul standard european ?i românesc care se aplic? tuturor prestatorilor de servicii de traducere (PST) de toate tipurile ?i dimensiunile din statele membre, printre care ?i România.

SR EN 15038 este un standard de servicii. Standardul asigur? un cadru de optimizare a controlului calit??ii în procesul de traducere ?i, în consecin??, ofer? un mare poten?ial de îmbun?t??ire a serviciilor prestate ?i de promovare a statutului profesiei de traduc?tor în ansamblu. De asemenea, contribuie la con?tientizarea etapelor unui proiect de traducere în rândul clien?ilor, f?r? a neglija contribu?ia pe care clientul o poate avea în facilitarea procesului de traducere în vederea ob?inerii de rezultate optime.

Aplicarea standardului este benevol?. Cu alte cuvinte, PST pot opta s? aplice standardul în organiza?ia lor ?i s? demonstreze acest lucru prin declara?ie de conformitate sau prin certificare de c?tre o ter?? parte, îns? adoptarea standardului nu este obligatorie (pentru descrierea termenilor, consulta?i sec?iunea 5. Cum se poate demonstra conformitatea cu standardul?).

3. Care este scopul standardului?

Obiectul standardului este „de a stabili ?i de a defini cerin?ele pentru prestarea de servicii de calitate de c?tre prestatorii de servicii de traducere”. Respectând elementele standardului, un PST poate asigura în mod consecvent un serviciu de înalt? calitate, la un nivel similar cu cel al serviciilor prestate de to?i PST care aplic? standardul. Cu toate acestea, standardul nu limiteaz? individualitatea ?i nici nu reglementeaz? deciziile comerciale.

Standardul confer? sectorului de traduceri o legitimitate similar? altor sectoare standardizate. Ne ajut? s? discut?m despre sectorul de traduceri în mod serios cu clien?ii, cu guvernele ?i cu alte p?r?i. Nu în ultimul rând, norma asigur? un reper pentru bunele practici ?i un punct de plecare pentru PST nou înfiin?a?i. De asemenea, pune la dispozi?ia clien?ilor o modalitate de a identifica PST care demonstreaz? o orientare spre calitate.

4. De unde poate fi ob?inut standardul?

Evenimente ATRConsulta?i lista evenimentelor ATR pe tema stadardului SR EN 15038.

Standardele sunt documente protejate, nefiind accesibile online publicului. Standardul poate fi consultat gratuit la sediul ASRO din Bucure?ti, Str. Mendeleev nr. 21-25, etaj 4, camera 403 - Biblioteca electronic?Pentru a cump?ra un exemplar al standardului, trebuie s? contacta?i Asocia?ia de Standardizare din România. Standardul poate fi achizi?ionat ?i prin cele 19 Centre Zonale de Informare ?i Vânzare ASRO din cadrul Camerelor de Comer? ?i Industrie. ATR a depus eforturi pentru a disemina informa?ii privind standardul, înc? din stadiul de proiect, c?tre membrii ATR, comunitatea profesional?, precum ?i prin prezent?ri ?i dezbateri în cadrul conferin?elor ATR. În continuare, ATR va încerca s? promoveze ?i s? sus?in? bunele practici consacrate de standardul european SR EN 15038.

Desc?rca?iFi?ier PDF

Percep?ia traduc?torilor români în privin?a standardului european SR EN 15038

5. Cum se poate demonstra conformitatea cu standardul?

Cele trei modalit??i de demonstrare a conformit??ii cu standardul sunt descrise în continuare pe scurt.

5.1. Declara?ia de conformitate

În cazul în care un PST dore?te s? se conformeze cerin?elor standardului, PST trebuie, mai întâi, s? pun? în aplicare toate procesele necesare ?i s? poat? dovedi respectarea unor proceduri de lucru proprii, documentate. PST care pot s? dovedeasc? respectarea cerin?elor standardului SR EN 15038 pot s? includ? o declara?ie de conformitate cu standardul în documenta?iile de marketing, pe siturile de internet, pe tipizatele proprii etc. Declara?ia este unilateral? ?i nu este verificat? de o parte independent?, iar clien?ii trebuie s? aib? încredere în autenticitatea ei. Declara?ia de conformitate oblig? PST s? î?i desf??oare activitatea conform prevederilor standardului, iar clien?ii sau alte p?r?i interesate pot solicita dovezi legate de conformitatea proceselor ?i procedurilor folosite de PST.

5.2. Înregistrarea

Este o variant? a declara?iei de conformitate, în care declara?ia unilateral? de conformitate este înregistrat? de un organism central, cum ar fi o institu?ie de standardizare sau o societate de servicii din domeniul standardiz?rii. Este un serviciu cu plat?, dar poate conferi PST dreptul de a utiliza numele ?i emblema institu?iei de standardizare pentru a atrage aten?ia în privin?a înregistr?rii conformit??ii. La fel ca în cazul declara?iei de conformitate, înregistrarea nu d? dreptul PST de a se declara certificat în baza standardului, deoarece conformitatea cu standardul nu a fost verificat? printr-un audit extern.

5.3. Certificarea

În acest caz, PST pune în aplicare procedurile ?i procesele cerute de standard ?i apoi se supune unui control extern efectuat de un organism de certificare acreditat. Compania de audit verific? dac? PST a în?eles cerin?ele standardului, a pus în aplicare procesele ?i procedurile detaliate relevante, printre care ?i un sistem asigurare a calit??ii, ?i dac? sistemul respect? cerin?ele standardului SR EN 15038. Dac? PST trece cu succes de auditul extern, organismul de certificare îi acord? certificarea pe o perioad? de timp limitat?, iar men?inerea sau reînnoirea certific?rii face obiectul unor verific?ri la intervale regulate de timp. Dat fiind c? auditul este efectuat de o ter?? parte, certificarea este mai costisitoare ?i necesit? o preg?tire atent? din partea PST. Certificarea în baza standardului SR EN 15038 reprezint? recunoa?terea de c?tre o institu?ie independent?, competent? a faptului c? PST asigur? cu succes servicii de traducere care respect? standardele complexe din punct de vedere tehnic ?i lingvistic din domeniu.

 

Parteneri ATR

Parteneri ATR

Fi?i al?turi de ATR!

Conectare membri ATR

Evenimente

There are no up-coming events

C?utare evenimente

Comunicat

În 6 februarie a.c., Asocia?ia Traduc?torilor din România a înaintat Ministerului Justi?iei un memoriu con?inând observa?iile ATR cu privire la Proiectul de lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i comunicatul ATR aici

Nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari

Stima?i colegi,

În 19 ianuarie a.c., am primit de la Ministerul de Justi?ie notificarea oficial? privind un nou proiect de Lege privind traduc?torii ?i interpre?ii judiciari.

Citi?i proiectul de lege aici

ATR studiaz? acest proiect ?i va depune o pozi?ie oficial? la Ministerul de Justi?ie pân? în 6 februarie a.c.

De asemenea, în 27 ianuarie, Ministerul de Justi?ie a publicat unele preciz?ri privind proiectul de mai sus.

Citi?i comunicatul M.J.

 

Ghid pentru cump?r?torii de servicii de traducere

?tiri din lume

?tiri ATR Blog

  • New residence for literary translators and writers in Finland (deadline: 31 Oct.)
    The Finnish young authors’ association Nuoren Voiman Liitto offers accommodation for young writers and literary translators from all over the world. Priority is given to guests aged under 40. The residence, Villa Sarkia, is situated in Sysmä, a small town about two hours from the capital of Finland, Helsinki. Accommodation in...
  • Stagii de traducere remunerate la Parlamentul European (ĂŽncepere din 1 aprilie)
    Stagiile de traducere remunerate se acordă doar absolvenţilor de universitate sau instituţii similare. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să îşi completeze cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European. Candidaţii la un stagiu de traducere...